תוכניות מימון

מימון ישירפמה                                       

להלן הצעתנו למימון רכב:
א. הלוואה בריבית שיקלית לא צמודה, בריבית קבועה צמודת מדד 7.95% שנתית או בריבית ניידת לפי הפריים
ב. ברכב פרטי המימון עד 100% מערכו
ג. ברכב מסחרי המימון עד 70% מערכו לפני מעיימ
ד. יש לצרף לבקשה צילום מרשיון הרכב

טבלת ריביות לכל 15000ש”ח

מחושב לפי ריבית פריים שנתית %  4.00% .

מסלול ריבית פריים

ריבית ריבית החזר   
חודשית חודשית חודשי תקופה
P+0.40% 0.64% ₪1304 12
P+0.40% 0.64% ₪678 24
P+0.41% 0.64% ₪470 36
P+0.42% 0.64% 366 ₪  48
P+0.49% 0.66% 304 ₪  60

מסלול ריבית קבועה

  ריבית החזר
חודשית חודשי תקופה
.1.13% 896 ₪ 12
1.14% 477 ₪ 24
1.15% 339 ₪ 36
1.16% 272 ₪  48
1.22% 236 ₪ 60

הלוואה צמודת מדד עד 60 חודשים.

להלן סכום ההחזר החודשי לסך של 10,000 ש”ח

מסלול ריבית צמוד מדד

   ריבית החזר
חודשית חודשי תקופה
0.74% 452 ₪ 24 
0.75% 312 ₪ 36 
0.76%  243 ₪ 48 
0.82% 202 ₪ 60

לכל תשלום יתווספו הפרשי הצמדה למדד.
בכל סוגי ההלוואות יש אופציה לפירעון מוקדם מלא או חלקי ללא קנס.
כל לווה ישלם תשלום חד פעמי בגין הוצאות, רישום משכון, דמי טיפול וכוי בסך 1.45% מסכום
ההלוואה + 400 ₪ , ניתן לשלם ב-3 תשלומים.
ניתן לעשות את הביטוח באמצעות סוכני בטוח של חברתנו

 

מסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשת אשראי :

שכיר
1. צילום תעודת זהות
2. תלושי משכורת של 4 חודשים אחרונים
3. דפי בנק (תנועות עו”ש) של 3 חודשים אחרונים

עצמאי
1. צילום תעודת זהות
2. דוחו”ת מע”מ ודוחות ניכויים (102) של 6 חודשים אחרונים .אם לא מעסיק עובדים יש להמציא אישור רו”ח על אי העסקת עובדים
3. דפי בנק (תנועות עו”ש) של 3 חודשים אחרונים

חברה בע”מ
1. צילום תעודת רשם החברות
2. פרוטוקול החברה בו מפורטים בעלי מניות ובעלי זכויות חתימה
3. דוחו”ת מע”מ ודוחו”ת ניכויים (102) של 6 חודשים אחרונים
4. צילוםי ת.ז של בעלי המניות
5. דפי בנק (תנועות עו”ש) של 3 חודשים אחרונים
6. תלושי משכורת של בעלי המניות
7. בנוסף לחברה גם בעלי המניות הינם לווים בהלוואה

לשאלות נא לפנות לנציג מכירות : טל.  04-6212274  פקס 04-6212275
ט.ל.ח.